From Twitter: Verifying myself: I am k33bz on Keybase.io. aVs5u6…